Whistleblowing

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání

oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti TRAVEL FREE, s.r.o.

 1. Úvodní informace

Společnost TRAVEL FREE, s.r.o. zavedla vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů na základě právních povinností uložených společnosti jako tzv. povinnému subjektu podle:

(dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“ nebo „Zákon“).

K zajištění plnění povinností podle Zákona o ochraně oznamovatelů byla vydána závazná interní:

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti TRAVEL FREE, s.r.o. lze při splnění stanovených podmínek podat k tomu oprávněnou fyzickou osobou (dále také jen „Oznamovatel“) oznámení o protiprávním jednání, o kterém se Oznamovatel dozvěděl v souvislosti s vykonávanou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost (dále také jen „Oznámení“).  

Tato Informace pro oznamovatele protiprávního jednání oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti TRAVEL FREE, s.r.o. (dále také jen „INFORMACE“) je komplexní informací ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) Zákona o ochraně oznamovatelů.

 1. Která oznámení lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému podat 

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti TRAVEL FREE, s.r.o. (dále také jen „TRAVEL FREE“ nebo „společnost“) lze podat Oznámení, které:

pro kterou Oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo s níž Oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (tj. v pracovním kontextu),

a která

 1. má znaky trestného činu podle trestního zákoníku, č. 40/2009 Sb., nebo
 2. má znaky přestupku podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle zvláštních právních předpisů (dále společně jen „zákon“), za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
 3. porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis České republiky nebo předpis Evropské unie v některé z těchto oblastí právní úpravy:
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML),
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
 1. Kdo může oznámení o protiprávním jednání podat

Oznamovatelem, který může podat Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti TRAVEL FREE, s.r.o., je každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost a Oznámení podává v tomto pracovním kontextu jako:

 1. zaměstnanec/zaměstnankyně, který/á pro společnost vykonává práci v pracovním poměru anebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce;
 2. bývalý/á zaměstnanec/zaměstnankyně společnosti;
 3. osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti odbornou praxi nebo stáž.

Společnost TRAVEL FREE, s.r.o. vyloučila s ohledem na možnost danou Zákonem o ochraně oznamovatelů přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.  

Fyzická osoba má právo na ochranu oznamovatele podle Zákona o ochraně oznamovatelů a této interní směrnice, pokud její oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, a pokud:

 1. jsou v souvislosti s jejím Oznámením splněny podmínky podle předchozího odst. (1) a odst. (2) tohoto článku Směrnice, a současně pokud
 2. má tato osoba oprávněné důvody se domnívat, že jí oznámené informace byly v době oznámení pravdivé.

Anonymní oznámení nejsou v rámci vnitřního oznamovacího systému společnosti TRAVEL FREE přijímána.

Pro využití výjimky z porušení smluvní nebo zákonné povinnosti mlčenlivosti podle § 3 Zákona je dále rovněž třeba, aby měl Oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že Oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání podle bodu 2. této Informace.   

Zákonem o ochraně oznamovatelů ani touto interní Směrnicí není dotčena zákonná povinnost oznámit přímo orgánům činným v trestním řízení ty trestné činy, které jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 368 Trestního zákoníku a spadají pod tzv. zákonnou oznamovací povinnost (např. vražda, těžké ublížení na zdraví aj.).  

 1. Jakými způsoby lze oznámení o protiprávním jednání podat

Oznámení o protiprávním jednání lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti TRAVEL FREE, s.r.o. podat v souladu s požadavky Zákona o ochraně oznamovatelů následujícími způsoby:

 1. písemnou formou jako elektronickou datovou zprávu podanou prostřednictvím e-mailové adresy (schránky): whistleblowing@travel-free.cz.
 2. písemnou formou v listinné podobě zaslanou jako listovní zásilka na poštovní adresu společnosti:

TRAVEL FREE, s.r.o.
Neotvírat – WHISTLEBLOWING
Václavské nám. 53
110 00 Praha 1

 1. telefonicky na telefonním čísle: 221965111
 2. osobně po předchozí domluvě s Příslušnou osobou; v tomto případě musí Příslušná osoba Oznámení přijmout osobně od oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

Opakovaně podané Oznámení téhož Oznamovatele a v téže věci není přípustné a nebude znovu prošetřováno a Oznamovatel o tomto bude vyrozuměn s příslušným krátkým odůvodněním. To neplatí v případě, že by toto další Oznámení obsahovalo oproti dříve podanému Oznámení nové informace a skutečnosti.

 1.   Kdo je osobou příslušnou k přijímání a vyřizování oznámení

K přijetí Oznámení, posuzování důvodnosti Oznámení a k dalšímu souvisejícímu postupu v rámci vnitřního oznamovacího systému jsou oprávněny výhradně Příslušné osoby.

Příslušnými osobami u společnosti TRAVEL FREE, s.r.o. jsou určeny:

Markéta Rychetská
E-mail: whistleblowing@travel-free.cz
Tel. 221965111

Jitka Nováková
E-mail: whistleblowing@travel-free.cz
Tel. 221965111

Shora uvedené kontaktní údaje na Příslušné osoby nejsou oznamovacími kanály dle předchozího bodu 4. této Informace.

V rámci přijímání a posuzování důvodnosti Oznámení postupuje Příslušná osoba vždy samostatně, nezávisle a nestranně s tím, že je oprávněna si vyžadovat od všech organizačních úseků a všech zaměstnanců společnosti TRAVEL FREE, s.r.o. potřebné informace a podklady, jakož i jiné formy součinnosti.

Příslušná osoba přitom zajistí, aby se oslovení zaměstnanci nemohli seznámit s obsahem Oznámení a aby nevyšla najevo žádná skutečnost, která by mohla identifikovat osobu Oznamovatele. 

 1.   Jaké jsou lhůty k vyrozumění oznamovatele a k posouzení důvodnosti oznámení

Příslušná osoba zašle Oznamovateli vyrozumění o přijetí Oznámení nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne podání Oznámení.

To neplatí pouze v případě, kdy:

 1. Oznamovatel výslovně požádá Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala; nebo
 2. je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí Oznámení došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost Oznámení a písemně vyrozumět Oznamovatele o výsledcích posouzení do třiceti (30) dnů ode dne přijetí Oznámení.

V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o dalších třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát, tj. maximální délka pro posuzování důvodnosti Oznámení může ve výjimečných případech činit devadesát (90) dnů ode dne podání Oznámení.

O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení Příslušná osoba vždy Oznamovatele písemně vyrozumí ještě před jejím uplynutím.

 1. Zákaz odvetných opatření vůči oznamovatelům a dalším osobám

V rámci vedení vnitřního oznamovacího systému, jakož i při souvisejících anebo dalších činnostech všech zaměstnanců a/nebo členů orgánů společnosti TRAVEL FREE, s.r.o. platí přísný zákaz uplatňování jakýchkoli odvetných opatření vůči Oznamovatelům a dalším, v Zákoně uvedeným osobám  (např. vůči osobám, které poskytly pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem Oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti, dále osoby, které jsou ve vztahu k Oznamovateli osobou blízkou aj.).   

Odvetným opatřením se v tomto směru rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno podáním Oznámení a které Oznamovateli anebo dalším chráněným osobám může způsobit újmu.

Při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku, přeložení nebo převedení na jinou práci, neumožnění odborného rozvoje, výpověď nebo odstoupení od (obchodní) smlouvy anebo zásah do práva na ochranu osobnosti.

 1. Možnost využití dalších kanálů pro oznámení o protiprávním jednání

Oznámení lze při splnění zákonných podmínek rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky ve smyslu ustanovení § 14 a násl. Zákona o ochraně oznamovatelů.

V tomto případě Oznámení přijímá, prošetřuje a posuzuje jeho důvodnost Ministerstvo spravedlnosti a jím pověření zaměstnanci.

Externí kanál pro oznamování protiprávního jednání:

Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Vyšehradská 424/16
128 10 Nové Město

Aplikace: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz
Tel.: +420 221 997 840

Ochrana před odvetným opatřením podle Zákona o ochraně oznamovatelů náleží rovněž osobě, která Oznámení podala u orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu České republiky nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie, tj. zejména u orgánů Policie ČR, státního zastupitelství a/nebo u věcně příslušných orgánů státní správy dle jejich působnosti (např. Česká inspekce životního prostředí, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.).

Informace o zpracování osobních údajů

oznamovatelů, oznámením dotčených osob a dalších třetích osob v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a ochranou oznamovatelů (whistleblowing) u společnosti TRAVEL FREE, s.r.o.

 1. Úvodní informace

Společnost TRAVEL FREE, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců a/nebo dalších třetích osob na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

[dále jen „Obecné nařízení“],

a to za stanovenými účely, způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu důvodu ve smyslu článku 6 Obecného nařízení.    

Tato Informace o zpracování osobních údajů oznamovatelů, oznámením dotčených osob a dalších třetích osob v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a ochranou oznamovatelů (whistleblowing) doplňuje ostatní komplexní informace, určené dotčeným skupinám subjektů osobních údajů, které tvoří součást celkové dokumentace zpracování osobních údajů u společnosti TRAVEL FREE, s.r.o.

Tato Informace o zpracování osobních údajů oznamovatelů, oznámením dotčených osob a dalších třetích osob (dále také jen „informace“) obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 obecného Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 obecného Nařízení.

 1. Povinnosti podle Zákona o ochraně oznamovatelů a kontext zpracování osobních údajů

Společnost TRAVEL FREE, s.r.o. vede vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů na základě právních povinností uložených společnosti jako tzv. povinnému subjektu podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“). 

K zajištění plnění povinností podle Zákona o ochraně oznamovatelů byla vydána interní Směrnice o vnitřním oznamovacím systému a ochraně oznamovatelů u společnosti TRAVEL FREE, s.r.o.

V souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a ochranou oznamovatelů dochází na straně společnosti jako správce osobních údajů k samostatné činnosti zpracování, a to:

Na tomto základě vede společnost samostatný Záznam o činnosti zpracování osobních údajů ve smyslu článku 30 obecného nařízení a plní další povinnosti správce. 

 1. Správce osobních údajů

Společnost TRAVEL FREE, s.r.o. jako tzv. povinný subjekt podle Zákona o ochraně oznamovatelů vystupuje ve vztahu k osobním údajům oznamovatelů, oznámením dotčených osob a dalších třetích osob, zpracovávaným v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a ochranou oznamovatelů (whistleblowing),

v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“). 

Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena v interní směrnici:

(dále jen „Směrnice“).

Směrnice je pro zaměstnance k dispozici na v myTEAM nebo k osobnímu nahlédnutí na Personálním oddělení.

 1. Zpracovatelé osobních údajů

Správce nepověřil/i k dalšímu zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a ochranou oznamovatelů (whistleblowing) žádného dalšího zpracovatele.

 1. Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a ochranou oznamovatelů (whistleblowing) vybrané osobní údaje oznamovatelů, oznámení dotčených osob a dalších třetích osob (dále jen „subjekty údajů“) za následujícím účelem:

 1. Právní důvod zpracování osobních údajů

Právním důvodem (titulem) ke zpracování osobních údajů dotčených subjektů údajů ve smyslu článku 6 Obecného nařízení ve vztahu ke shora uvedenému účelu zpracování je:

 1. Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů  

Osobní údaje dotčených subjektů údajů jsou v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a ochranou oznamovatelů (whistleblowing) ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

Osobní údaje jsou zpracovány v zabezpečeném informačním systému společnosti TRAVEL FREE, kde mají přístup pouze Příslušné osoby. 

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a ochranou oznamovatelů (whistleblowing) následující osobní údaje dotčených subjektů údajů:

[jméno a příjmení, titul, osobní číslo, datum a místo narození, rodné číslo, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa];

[pracovní pozice (funkce), informace o oznamovaném jednání a informace z posuzování důvodnosti oznámení].

 1. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje dotčených subjektů údajů jsou ze strany Správce uloženy pouze po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu stanovenou Zákonem o ochraně oznamovatelů, tj.:

 1. Práva subjektů údajů

Dotčené subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 obecného Nařízení následující práva:

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mailová adresa: posta@uoou.cz

Zpět